گردونه شانس

دوست کتابخون من،

اینجا میتونی با برگ سبزهات شانستو در گردونه شانس امتحان کنی.

با هر 10 برگ سبز یکبار میتونی بچرخونی.

موجودی: برگ سبز

تعداد شانست برای چرخوندن، وسط گردونه نوشته شده.

و حالا شانست رو امتحان کن.

gift-boxes-01
برای مشاهده گردونه شانس باید ابتدا وارد شوید